Գրականագետ Սեյրան Գրիգորյանի ֆեյսբուքյան էջից

ՊԱՊ ԹԱԳԱՎՈՐԸ՝ ՀԱՅ ԱՌԱՋԻՆ ՏՐԱՆՍԳԵՆԴԵ՞Ր
«Պապ որդին Արշակայ ծնաւ ի մօրէն Փառանձեմայ Սիւնւոյ, որ էր լեալ կին Գնելոյն. զոր եսպան արքայն Արշակ, եւ առ զկին նորա Փառանձեմ իւր կին, եւ ծնաւ ի նմանէ որդի` որ կոչեցաւն Պապ : Եւ եղեւ իբրեւ ծնաւ զնա մայրն իւր, քանզի անօրէն մարդ էր եւ ամենեւին յԱստուծոյ ոչ երկնչէր, նուիրեաց զնա դիւաց. եւ բնակեցին դեւք բազումք ի մանուկն, եւ վարէին զնա ըստ կամաց իւրեանց: Սնաւ եւ աճեաց, եւ գործէր զմեղս, զպոռնկութիւն, զպղծութիւն արուագիտութեան, զանասնագիտութիւն, եւ զազրալի գարշութիւն. բայց կարի զարուագիտութիւն: Դարձեալ ինքն իգանայր այլոց…»։
Փավստոս Բուզանդ, Պատմություն հայոց
#մենթալիտետ_հայուգեն

 Գրականագետ Սեյրան Գրիգորյանի ֆեյսբուքյան էջից