Պրոֆեսիոնալ ոլորտում այս կենդա նակերպի համաստ եղության ներկայա ցուցիչները կունենան ամեն ինչ: Կույսերը կկարո ղանան
գտնել եկամտի լրացուցիչ աղբյուրներ, կկարող անան իրենց լավ ցուցաբերել իրենց ներ կայիս աշխատա վայրում: Ոչինչ չի սպառնա
նրանց նյութական բարեկեցությանը:

2․ Կշեռք․

Նվերներն այն են, ինչ Կշեռքները կստանան ամբողջ հոկ տեմբեր ամսվա ընթացքում: Այս ա նձիք կստանան մեծ նվերներ, օրինակ՝
բնակարան, մեքենա: Հավանական է, որ նրանք ժառանգություն կստանան այս ամենը:

3․ Առյուծ․

Ֆինանսական առումով հոկտեմբերն այս համաստեղության մարդկանց համար լավ կլինեն: Առյուծները հնարավորություն կունենան
ուրիշ ներին ցույց տալ իրենց, իրենց տաղան դները, միաժամանակ ժողովրդա կանություն ձեռք բերել: Նրանցով հիացած կլինեն շր-
ջապատում բոլորը, ինչը անկասկած դուր կգա Առյուծներին:

4․ Երկվորյակներ․

Համաստեղության ներկայացո ւցիչների կյանքում հանդ իպումներ տեղի կունենան 2021 թվ ականի հոկտեմբերին, բայց այս ամիսը
լավ կլինի ոչ միայն դրա պատ ճառով: Երկվորյ ակները կկարողանան իրականու թյուն դարձնել այն, ինչի մասին նրանք վաղուց երա-
զում էին: Նրանք կկարողանան բացել իրենց սեփական բիզնեսը կամ բարձրանալ կարիերայի սանդուղքով, գուցե նրանք բարելավեն
իրենց անձնական կյանքը:

5․ Խեցգետին․

Նշված ժամանակա հատվածում այս նշանի մարդիկ լավ նորու թյուններ կստա նան: Դրանք վերա բերելու են բնակարանին, ընտա-
նիքին: Հավանական է, որ Խեցգետինները կտեղափոխվեն նոր տուն, որտեղ իրենց բոլոր սիրելիների համար հարմարավետ կլինի:

6․ Կարիճ․

Կարիճների կյանքում հաճելի փոփոխություններ տեղի կունենան ֆինանսական ոլորտում: Կենդանակերպի համաստեղության ներ-
կայացուցիչները կկարողանան եկամտի նոր աղբյուր գտնել, պաշտոնի բարձրացում ստանալ: Նրանց սոցիալական կարգավիճակն
այս ամենից ավելի բարձր կլինի, ինչը հաստատ կուրախացնի Կարիճներին:

7․ Ձկներ․

Այս զգայուն անձիք սիրում են ստեղծագործել: Հոկտեմբերին ճակատագիրը նրանց նման հնարավորություն կտա: Ձկները կկարողա-
նան անել այն, ինչ սիրում են, բացահայտել իրենց ներուժը: Սա նրանց կբերի շատ հաճելի հույզեր և տպավորություններ: