ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել «Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կրթական ծրագրով (հեռակա) 2020/2021 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։

Նախագծով առաջարկվում է բուհերում ընդունելությունն իրականացնել մեկ ընդունելության քննության արդյունքի հիման վրա, հաշվի առնելով նաև այն փաստը, որ դիմորդները նախօրոք տեղյակ են եղել թե ինչ քննություններ պետք է հանձնեն և պատրաստվել են հանձնել ընդունելության 2 կամ 3 քննություն: Ընտրվել են այն քննությունները, որոնք կախված մասնագիտության առանձնահատկությունից առավել անհրաժեշտ են տվյալ մասնագիտությամբ սովորելու համար: Այն մասնագիտությունները, որտեղ ընդունելության համար դիմորդի հայեցողությամբ նախատեսված է եղել կամընտրական առարկաների քննություններ՝ կրկին թողնվել է դիմորդի հայեցողությանը՝ իր ցանկությամբ ընտրելու մեկ քննություն:

Դասիչը Բուհը, մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը Ընդունելության մրցութային քննությունները Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաները
1 2 3 4 5
1. Երևանի պետական համալսարան
022102.00.6 Աստվածաբանություն
022102.01.6 Աստվածաբանություն Հլգ(գ) ՀՊ*
022201.00.6 Պատմություն
022201.01.6 Պատմություն ՀՊ (գ) Հլգ*
023101.00.6 Հայոց լեզու և գրականություն
023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ(գ)
023102.00.6 Օտար լեզու և գրականություն
023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն Անգլ (գ)
031101.00.6 Տնտեսագիտություն
031101.01.6 Տնտեսագիտություն Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
031301.00.6 Հոգեբանություն
031301.01.6 Հոգեբանություն Հլգ (գ) Օտլ* Կ*
031801.00.6 Միջազգային հարաբերություններ
031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ ՀՊ(գ) Հլգ* Օտլ*
032101.00.6 Լրագրություն
032101.01.6 Լրագրություն Հլգ (գ)
041201.00.6 Ֆինանսներ
041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստոլորտի) Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
041301.00.6 Կառավարում
041301.01.6 Կառավարում (ըստոլորտի) Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
041301.02.6 Հանրային կառավարում ՀՊ(գ) Հլգ* Օտլ*
042101.00.6 Իրավագիտություն
042101.01.6 Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Հլգ* Օտլ*
051101.00.6 Կենսաբանություն
051101.01.6 Կենսաբանություն Կ(գ) Ք* կամ Ֆ*
053101.00.6 Քիմիա
053101.02.6 Դեղագործական քիմիա Ք(գ) կամ Կ(գ) Կ*կամ Ք*
054101.00.6 Երկրաբանություն
054101.01.6 Երկրաբանություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
054201.00.6 Աշխարհագրություն
054201.01.6 Աշխարհագրություն Ա (գ) Մ*
061101.00.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա Մ(գ) Ֆ*կամԱնգլ*
092301.00.6 Սոցիալական աշխատանք
092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք Հլգ (գ) Օտլ*
101801.00.6 Սերվիս
101801.01.6 Սերվիս Ա(գ) կամ ՀՊ (գ) Օտլ*
2. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ
011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ (գ) Մ*
022201.00.6 Պատմություն
022201.01.6 Պատմություն ՀՊ (գ) Հլգ*
023101.00.6 Հայոց լեզու և գրականություն
023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ(գ)
031301.00.6 Հոգեբանություն
031301.01.6 Հոգեբանություն Հլգ (գ) Օտլ*կամ Կ*
041201.00.6 Ֆինանսներ
041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Հլգ*
061101.00.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա Մ(գ) Ֆ*կամԱնգլ*
101501.00.6 Զբոսաշրջություն
101501.01.6 Զբոսաշրջություն Հլգ (գ) Օտլ* կամ Ա*
3. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
021201.00.6 021201.00.6 Դիզայն

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

Գծն կամ Կոմպ կամ Գծ
031101.00.6 Տնտեսագիտություն
031101.01.6 Տնտեսագիտություն Մ(գ) Ֆ*
041301.00.6 Կառավարում
041301.02.6 Լոգիստիկա Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
061103.00.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն
061103.01.6 Համակարգչային ճարտարագի­տություն Մ(գ) Ֆ*
061104.00.6 Տեղեկատվական համակարգեր
061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր Մ(գ) Ֆ*
061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ Մ(գ) Ֆ*
071101.00.6 Քիմիականտեխնոլոգիա
071101.01.6 Քիմիական տեխնոլոգիա Մ(գ) կամ Ֆ(գ) կամ Ք(գ) Ֆ*կամ Ք*կամ Մ*
071301.00.6 Էներգետիկա
071301.01.6 Ջերմաէներգետիկա
071301.02.6 Ատոմային էներգետիկա
071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
071302.00.6 Էլեկտրատեխնիկա
071302.02.6 Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամե­խանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
071401.00.6 Էլեկտրոնիկա
071401.01.6 Էլեկտրոնիկա Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
071402.00.6 Ավտոմատացում
071402.01.6 Ավտոմատացում Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
071403.00.6 Ռադիոտեխնիկա և կապ
071403.02.6 Ռադիոտեխնիկա
071403.03.6 Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
071501.00.6 Մետալուրգիա
071501.01.6 Մետալուրգիա Մ(գ) կամ Ֆ(գ) կամ Ք(գ) Ֆ*կամ Ք*կամ Մ*
071502.00.6 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում
071502.01.6 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում
071502.02.6 Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
071503.00.6 Մեքենագիտություն
071503.01.6 Մեխանիկական համակարգերի քոմփյութերային նախագծում
071503.02.6 Պոլիգրաֆիա
071503.03.6 – Ռոբոտատեխնիկա և մեխատրոնիկա Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
071601.00.6 Տրանսպորտային համակարգեր
071601.01.6 Տրանսպորտային համակարգեր
071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապար­հային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
071601.04.6 Տրանսպորտային անվտանգություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
072401.00.6 Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում
072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում Մ(գ) կամ Ֆ(գ) կամ Ք(գ) Ֆ*կամ Ք*կամ Մ*
4. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ
031101.00.6 Տնտեսագիտություն
031101.01.6 Տնտեսագիտություն Մ(գ) Ֆ*
061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ Մ(գ) Ֆ*
071301.00.6 Էներգետիկա
071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
071601.00.6 Տրանսպորտային համակարգեր
071601.03.6 Փոխադրումների և ճանա­պար­հային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
073201.00.6 Շինարարություն
073201.01.6 Արդյունաբերական և քաղա­քացիական շինարարություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
5. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ
031101.00.6 Տնտեսագիտություն
031101.01.6 Տնտեսագիտություն Մ(գ) Ֆ*
071601.00.6 Տրանսպորտային համակարգեր
071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապար­հային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
061102.00.6 Ծրագրային ճարտարագիտություն
061102.01.6 Ծրագրային ճարտարագիտություն Մ(գ) Ֆ*
073201.00.6 Շինարարություն
073201.01.6 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
6. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղ
031101.00.6 Տնտեսագիտություն
031101.01.6 Տնտեսագիտություն Մ(գ) Ֆ*
061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ Մ(գ) Ֆ*
072401.00.6 Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում
072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում Մ(գ) կամ Ֆ(գ) կամ Ք(գ) Ֆ*կամ Ք*կամ Մ*
071501.00.6 Մետալուրգիա
071501.01.6 Մետալուրգիա Մ(գ) կամ Ֆ(գ) կամ Ք(գ) Ֆ*կամ Ք*կամ Մ*
072402.00.6 Օգտակար հանածոների հարստացում
072402.01.6 Օգտակարհանածոների հարստացում Մ(գ) կամ Ֆ(գ) կամ Ք(գ) Ֆ*կամ Ք*կամ Մ*
073201.00.6 Շինարարություն
073201.01.6 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
7. Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
021201.00.6 Դիզայն
021201.01.6 Դիզայն Նկ. (կոմպ.)
021201.02.6 Գրաֆիկական դիզայն Նկ. (կոմպ.)
021201.05.6 Միջավայրի դիզայն Նկ. (կոմպ.)
031101.00.6 Տնտեսագիտություն
031101.01.6 Տնտեսագիտություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
041101.00.6 Հաշվապահականհաշվառում և հարկում
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
061101.00.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային
գիտություն) Մ(գ)
կամ
Ֆ(գ) Ֆ*կամ
Մ*
061104.00.6 Տեղեկատվական համակարգեր
061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր Մ(գ)
կամ
Ֆ(գ) Ֆ*կամ
Մ*
073102.00.6 Քաղաքային տնտեսություն
073102.01.6 Քաղաքային տնտեսություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
073102.02.6 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
071601.00.6 Տրանսպորտային համակարգեր
071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
073201.00.6 Շինարարություն
073201.01.6 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
073201.02.6 Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
073201.03.6 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
073201.04.6 Գեոդեզիա և կադաստր Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ Մ*
073201.06.6 Անշարժ գույքի փորձաքննություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ կամ Մ*
073201.09.6 Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ կամ Մ*
073201.10.6 Հիդրոտեխնիկական շինարարություն Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ կամ Մ*
101501.00.6 Զբոսաշրջություն
101501.01.6 Զբոսաշրջություն Հլգ (գ) կամ Անգլ (գ) Անգլ*կամՌլ*կամ Մ*
8. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
031101.00.6 Տնտեսագիտություն
031101.01.6 Տնտեսագիտություն Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստոլորտի) Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
041201.00.6 Ֆինանսներ
041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
041301.00.6 Կառավարում
041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
041401.00.6 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
041401.01.6 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
052201.00.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում
052201.01.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
056201.00.6 Վիճակագրություն
056201.01.6 Վիճակագրություն Մ(գ) Հլգ*կամՕտլ*
056802.00.6 Ֆինանսական մաթեմատիկա
056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա Մ(գ) Հլգ*կամՕտլ*
061104.00.6 Տեղեկատվական համակարգեր
061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր Մ(գ) Հլգ*կամՕտլ*
101501.00.6 Զբոսաշրջություն
101501.01.6 Զբոսաշրջություն Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
101801.00.6 Սերվիս
101801.01.6 Սերվիս Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
9. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ
041101.00.6 Հաշվապահականհաշվառում և հարկում
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
041201.00.6 Ֆինանսներ
041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
041301.00.6 Կառավարում
041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
10. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ
041101.00.6 Հաշվապահականհաշվառում և հարկում
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
041201.00.6 Ֆինանսներ
041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
041301.00.6 Կառավարում
041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
11. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
011201.00.6 Նախադպրոցական մանկավարժություն
011201.01.6 Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ(գ) Մ*կամ
Օտլ*
011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն Հլգ(գ) Մ*կամ
Օտլ*
011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ(գ) Մ*կամ
Օտլ*
011302.00.06 Հատուկ մանկավարժություն
011302.01.6 Սուրդոմանկավարժություն Հլգ(գ) Կ*
011302.02.6 Տիֆլոմանկավարժություն Հլգ(գ) Կ *
011302.03.6 Օլիգոֆրենոմանկավարժություն Հլգ(գ) Կ*
011302.04.6 Լոգոպեդիա Հլգ(գ) Կ*
011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն
011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ(գ)
011401.04.6 Ֆիզիկա Ֆ(գ) կամ Մ(գ) Մ*կամ Ֆ*
011401.12.6 Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն Հլգ(գ) Մ*
011401.05.6 Մաթեմատիկա Մ(գ) կամ Ֆ (գ) Ֆ* կամ
Մ*
011401.06.6 Ինֆորմատիկա Մ (գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*կամ
Մ*
011401.02.6 Քիմիա Ք (գ) Մ*կամ
Ֆ*
011401.01.6 Կենսաբանություն Կ (գ) Ք*կամ
Ֆ*
011401.03.6 Աշխարհագրություն Ա (գ) Մ*
011401.18.6 Պատմություն ՀՊ (գ) ԸՊ*կամ
Օտլ*
011401.11.6 Կերպարվեստ Գծն
011401.13.6 Երաժշտական կրթություն ԵՏՍ (գ, բ)
011401.14.6 Պարարվեստ Դպար
011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն Անգլ (գ)
011401.22.6 Գերմաներեն լեզու և գրականություն Օտլ (գ)
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն Ռլգ(գ)
011401.08.6 Հասարակագիտություն ՀՊ (գ) ԸՊ*կամ
Օտլ*
021101.00.6 Տեսալսողականարվեստ
021101.01.6 Գեղարվեստական լուսանկարչություն ԳԼՀ (բ)
021101.02.6 Օպերատորություն ՕՊՀ (բ)
031301.00.6 Հոգեբանություն
031301.01.6 Հոգեբանություն Հլգ(գ) Օտլ*կամ
Կ*
031401.00.6 Սոցիոլոգիա
031401.01.6 Սոցիոլոգիա Հլգ(գ) Օտլ*կամ
Մ*
031501.00.6 Մշակութաբանություն
031501.02.6 Թանգարանային գործ և պատմամշակութային կառույցների պահպանություն Հլգ(գ) Օտլ*կամ
ՀՊ*
032201.00.6 Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ
032201.01.6 Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ Հլգ(գ) Օտլ*կամ
ՀՊ*
052101.00.6 Շրջակա միջավայրի գիտություններ
052101.01.6 Շրջակա միջավայրի գիտություններ Ք (գ) կամ
Կ(գ) Ֆ*
041301.00.6 Կառավարում
041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի) ՍՄԳԿ(գ, բ)
092301.00.6 Սոցիալական աշխատանք
092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք Հլգ(գ) Օտլ*կամ
Կ*
12. Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
023201.00.6 Լեզվաբանություն
023201.03.6 Ռուսաց լեզու Ռլ (գ)
023201.04.6 Անգլերեն լեզու Անգլ (գ)
023201.06.6 Ֆրանսերեն լեզու Ֆրլ (գ) կամ Անգլ (գ)
023201.05.6 Գերմաներեն լեզու Գլ (գ) կամ Անգլ (գ)
023201.08.6 Իտալերեն լեզու Օտլ(գ)
023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն (ըստ լեզուների)
Անգլերեն լեզու Անգլ (գ) Հլգ*
Գերմաներեն լեզու Գլ (գ) կամ Անգլ (գ) Հլգ*
Ֆրանսերեն լեզու Ֆրլ (գ) կամ Անգլ (գ) Հլգ*
Ռուսաց լեզու Ռլ (գ) Օտլ* Հլգ*
011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն Ռլ (գ) Հլգ*
011401.21.6 Անգելերն լեզու և գրականություն Անգլ (գ) Հլգ*
011401.22.6 Գերմաներեն լեզու և գրականություն
Գլ (գ) կամ Անգլ (գ)

 

Հլգ*
011401.23.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն
Ֆրլ (գ) կամ Անգլ (գ)

 

Հլգ*
023102.00.6 Օտար լեզու և գրականություն
023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականութուն Ռլ (գ)
101801.00.6 Սերվիս
101801.01.6 Սերվիս Օտլ (գ) Հլգ*
032101.00.6 Լրագրություն
032101.01.6 Լրագրություն Հլգ(գ)
031201.00.6 Քաղաքագիտություն
031201.01.6 Քաղաքագիտություն Օտլ(գ) կամ Հլգ (գ)
13. Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան
011201.00.6 Նախադպրոցական մանկավարժություն
011201.01.6 Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ (գ) Օտլ*կամ Կ*
011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ (գ) Մ*
011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն Հլգ (գ) Մ*
011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն
011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիա­րա­կություն և սպորտային մարզում­ներ ԸՖՊ
011401.16.6 Նախնական զինվորական պատրաստություն Մասն
011401.18.6 Պատմություն ՀՊ(գ) ԸՊ* կամ Օտլ*
011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ (գ)
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն Ռլ (գ)
031301.00.6 Հոգեբանություն
031301.01.6 Հոգեբանություն Հլգ (գ) Օտլ* կամ Կ*
031401.00.6 Սոցիոլոգիա
031401.01.6 Սոցիոլոգիա Հլգ (գ) Մ*
041301.00.6 Կառավարում
041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
053101.00.6 Քիմիա
053101.02.6 Դեղագործական քիմիա Ք(գ) Կ* կամ Ֆ*
054201.00.6 Աշխարհագրություն
054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստրայինգործ Ա(գ) Մ*
061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ Մ(գ) Ֆ* կամ Օտլ*
092301.00.6 Սոցիալականաշխատանք
092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք Հլգ (գ) Օտլ*
042101.00.6 Իրավագիտություն
042101.01.6 Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Հլգ* Օտլ*
101801.00.6 Սերվիս
101801.01.6 Սերվիս Ա(գ) կամ ՀՊ (գ) Օտլ*
14. Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարան
011301.00.6 Ընդհանուրմանկավարժություն
011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ (գ) Մ*
011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն Հլգ (գ) Մ*
011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն
011401.01.6 Կենսաբանություն Կ (գ) Ք*կամ Ֆ*
011401.02.6 Քիմիա Ք (գ) Կ*կամ Ֆ*
011401.05.6 Մաթեմատիկա Մ(գ) Ֆ*
011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ ԸՖՊ Կ*
011401.18.6 Պատմություն ՀՊ (գ) ԸՊ* (գ) կամ Օտլ*
011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ (գ)
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն Ռլ (գ)
011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն Անգլ (գ)
031301.00.6 Հոգեբանություն
031301.01.6 Հոգեբանություն Հլգ (գ) Օտլ* կամ Կ*
041301.00.6 Կառավարում
041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
042101.00.6 Իրավագիտություն
042101.01.6 Իրավագիտություն ՀՊ (գ) Հլգ* Օտլ*
052201.00.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում
052201.01.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում Կ(գ) կամ Ք(գ) Ֆ*
061101.00.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա Մ(գ) Ֆ*կամ Անգլ*
092301.00.6 Սոցիալականաշխատանք
092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք Հլգ (գ) Օտլ*
15. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա
021502.00.6 Կատարողական արվեստ
021502.02.6 Դիրիժորություն ԾԿ
16. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղ
021501.00.6 Երաժշտական արվեստ
021501.01.6 Երաժշտական արվեստ ԾԿ
021502.00.6 Կատարողական արվեստ
021502.01.6 Գործիքային կատարողականություն ԾԿ
021502.02.6 Դիրիժորություն ԾԿ
021502.04.6 Վոկալարվեստ ԾԿ
021801.00.6 Արվեստի տեսություն և պատմություն
021801.01.6 Արվեստիտեսություն, պատմություն և կառավարում ԸԱՊ(բ)
021801.02.6 Արվեստաբանություն ԸԱՊ(բ)
021801.03.6 Երաժշտագիտություն Կոլ ԵԳ(բ, գ)
011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն
011401.13.6 Երաժշտական կրթություն ԵՏՍ (գ,բ)
17. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ
021101.00.6 Տեսալսողական արվեստ
021101.02.6 Օպերատորություն ԼԿՀ (բ)
021103.00.6 Կինոարվեստ
021103.01.6 Կինոարվեստ Ռեժ (գործ)
021301.00.6 Կերպարվեստ
021301.04.6 Թատրոնի, կինոյի և հեռուստաոլորտի նկարչություն Կոմպ.
021503.00.6 Թատերական արվեստ
021503.02.6 Ռեժիսուրա Ռեժ (գործ)
021504.00.6 Պարարվեստի ռեժիսուրա
021504.01.6 Պարարվեստի ռեժիսուրա Պար
021502.00.6 Կատարողական արվեստ
021502.03.6 Պարարվեստ Պար
021801.00.6 Արվեստի տեսություն և պատմություն
021801.01.6 Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում ԱԿ
021801.04.6 Թատերագիտություն Հարց
021801.05.6 Կինոգիտություն Հարց
021801.06.6 Սցենարադրամատուրգիական արվեստ Հարց
18. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղ
021101.00.6 Տեսալսողական արվեստ
021101.02.6 Օպերատորություն ԼԿՀ (բ)
021103.00.6 Կինոարվեստ
021103.01.6 Կինոարվեստ Ռեժ (գործ)
021503.00.6 Թատերական արվեստ
021503.02.6 Ռեժիսուրա Ռեժ (գործ)
021502.00.6 Կատարողական արվեստ
021502.03.6 Պարարվեստ Պար
19. Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղ
021503.00.6 Թատերական արվեստ
021503.02.6 Ռեժիսուրա Ռեժ (գործ)
021502.00.6 Կատարողական արվեստ
021502.03.6 Պարարվեստ Պար
021801.00.6 Արվեստի տեսություն և պատմություն
021801.06.6 Սցենարադրամատուրգիական արվեստ Հարց
20. Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ
011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն
011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ Մասն
011401.10.6 Ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա Մասն
101401.00.6 Սպորտ
101401.02.6 Առողջարարական ֆիզիկականկուլտուրա (կինեզիոլոգիա) Մասն
032101.00.6 Լրագրություն
032101.01.6 Լրագրություն Մասն.
21. Գավառի պետական համալսարան
011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ (գ) Մ*կամՕտլ*
011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն
011401.01.6 Կենսաբանություն Կ (գ) Ք*կամ Ֆ*
011401.03.6 Աշխարհագրություն Ա(գ) Մ*
011401.18.6 Պատմություն ՀՊ (գ) ԸՊ*կամՕտլ*
011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ (գ)
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն Ռլ (գ)
011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն Անգլ (գ)
041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Հլգ*
041201.00.6 Ֆինանսներ
041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Հլգ*
031101.00.6 Տնտեսագիտություն
031101.01.6 Տնտեսագիտություն Մ(գ) Հլգ*
052201.00.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում
052201.01.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում Կ(գ) Ֆ*կամ Ք*
042101.00.6 Իրավագիտություն
042101.01.6 Իրավագիտություն ՀՊ (գ) Հլգ* Օտլ*
053101.00.6 Քիմիա
053101.02.6 Դեղագործական քիմիա Ք(գ) Կ* կամ Ֆ*
054201.00.6 Աշխարհագրություն
054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ Ա (գ) Մ*
061103.00.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն
061103.01.6 Համակարգչային ճարտա­րագի­տություն Մ(գ) Ֆ*
101801.00.6 Սերվիս
101801.01.6 Սերվիս Ա(գ) կամՀՊ (գ) Օտլ*
22. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
031802.00.6 Ագրոէկոնոմիկա
031802.01.6 Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա Մ(գ) Օտլ*
041801.00.6 Ագրոբիզնես
041801.01.6 Ագրոբիզնես և ֆինանսներ Մ(գ) Հլգ* Օտլ*
052201.00.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում
052201.02.6 Ագրոէկոլոգիա Մ(գ)կամԿ(գ) Ք*կամԿ*
071202.00.6 Կենսագործունեության անվտանգություն
071202.01.6 Կենսագործունեության անվտանգու­թյուն Մ(գ) Ֆ*
071601.00.6 Տրանսպորտային համակարգեր
071601.03.6 Փոխադրումների և ճանա­պար­հա­յին երթևեկության կազմակերպում և կառավարում Մ(գ) Ֆ*
071602.00.6 Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենա­յացում, մեքենաներ և սարքավորումներ
071602.01.6 Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ Մ(գ) Ֆ*
071602.02.6 Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում Մ(գ) Ֆ*
072101.00.6 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա
072101.02.6 Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն Մ(գ) Ք*կամ Ֆ*
072101.01.6 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա Մ(գ) Ք*կամ Ֆ*
072101.09.6 Սննդամթերքի անվտանգություն Մ(գ) Ք*կամ Ֆ*
073201.00.6 Շինարարություն
073201.05.6 Հողաշինարարություն, հողային կադաստր Մ(գ) Ֆ*
073201.07.6 Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխ­նիկական կառուցվածքներ Մ(գ) Ֆ*
081101.00.6 Ագրոնոմիա
081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա Մ(գ)կամԿ(գ) Կ*կամՔ*
081101.02.6 Բույսերի պաշտպանություն Մ(գ)կամԿ(գ) Կ*կամՔ*
081101.03.6 Ջերմատնային ագրոտեխնոլոգիա Մ(գ)կամԿ(գ) Կ*կամՔ*
081102.00.6 Անասնաբուծություն
081102.02.6 Կենդանագիտություն և կենսատեխնոլոգիա Մ(գ)կամԿ(գ) Կ*կամ Ք*
082101.00.6 Անտառային տնտեսություն
082101.01.6 Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում Մ(գ)կամՖ(գ) Կ*կամՔ*
23. Գորիսի պետական համալսարան
011301.00.6 Ընդհանուրմանկավարժություն
011301.01.6 Տարրականմանկավարժություն և մեթոդիկա Հլգ (գ) Մ*
011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն
011401.01.6 Կենսաբանություն Կ (գ) Ք*կամ Ֆ*
011401.02.6 Քիմիա Ք (գ) Կ*կամ Ֆ*
011401.04.6 Ֆիզիկա Ֆ(գ) կամ Մ(գ) Մ*կամ Ֆ*
011401.05.6 Մաթեմատիկա Մ(գ) Ֆ*
011401.11.6 Կերպարվեստ Գծն
011401.18.6 Պատմություն ՀՊ (գ) Օտլ*կամ ԸՊ*
011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն Հլգ (գ)
011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն Անգլ (գ)
031101.00.6 Տնտեսագիտություն
031101.01.6 Տնտեսագիտություն Մ(գ) Հլգ*
041301.00.6 Կառավարում
041301.01.6 Կառավարում (ըստոլորտի) Մ(գ) Հլգ*
042101.00.6 Իրավագիտություն
042101.01.6 Իրավագիտություն ՀՊ (գ) Հլգ* Օտլ*
053101.00.6 Քիմիա
053101.02.6 Դեղագործական քիմիա Ք(գ) Կ* կամ Ֆ*
071401.00.6 Էլեկտրոնիկա
071401.01.6 Էլեկտրոնիկա Մ(գ) Ֆ*
071301.00.6 Էներգետիկա
071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա Մ(գ) Ֆ*
24. Հայ- ռուսական համալսարան / Հայկական բաժանմունք/
061101.00.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա Մ(գ) Ֆ* կամ Օտլ*
056802.00.6 Ֆինանսական մաթեմատիկա
056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա Մ(գ) Օտլ* կամ Հլգ*
041301.00.6 Կառավարում
041301.01.6 Կառավարում Մ(գ) Օտլ* կամ Հլգ*
041201.00.6 Ֆինանսներ
041201.01.6 Ֆինանսներ Մ(գ) Օտլ* կամ Հլգ*
101501.00.6 Զբոսաշրջություն
101501.01.6 Զբոսաշրջություն Ա(գ) կամ ՀՊ(գ) Օտլ* կամ Հլգ*
042101.00.6 Իրավագիտություն
042101.00.6 Իրավագիտություն ՀՊ (գ) Հլգ* Օտլ*
031201.00.6 Քաղաքագիտություն
031201.01.6 Քաղաքագիտություն ՀՊ(գ) Օտլ* կամ Հլգ*
031801.00.6 Միջազգային հարաբերություններ
031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ ՀՊ(գ) Օտլ* կամ Հլգ*
023201.00.6 Լեզվաբանություն
023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն (անգլերեն լեզու) Անգլ(գ) Հլգ*
032101.00.6 Լրագրություն
032101.01.6 Լրագրություն Հլգ(գ)

 

 

 

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

 

 

(բ) Բանավոր
(գ) Գրավոր
Հարց Հարցազրույց
Ա Աշխարհագրություն
ԱԿ Արվեստի կառավարում
Անգլ Անգլերեն լեզու
ԱՏ Արվեստի տեսություն
ԲՊ Բալետի պատմություն
ԲԽ Բեմական խոսք
ԲՀՄ Բանավոր հաղորդակցման մշակույթ
Գլ Գերմաներեն լեզու
Գծն Գծանկար
Գծ Գծագրություն
ԳԼՀ Գեղարվեստական լուսանկարչության հիմունքներ
Դպար Դասական պար
ԴՎ Դերասանի վարպետություն
ԵՏՍ Երաժշտության տեսություն և սոլֆեջիո
ԵՏՏ Երաժշտական տարրական տեսություն
ԸԱՊ Ընդհանուր արվեստի պատմություն
ԸՊ Ընդհանուր պատմություն
ԸՖՊ Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստականություն
ԼԿՀ Լուսանկարչության հիմունքներ
ԾԿ Ծրագրի կատարում
ԿՏ Կերպարվեստի տեսություն
Կոմպ Կոմպոզիցիա
Կ Կենսաբանություն
Կոլ Եգ Կոլոքվիում, երաժշտական գրականություն
ԿՊՏ Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն
ԿՊ Կերպարվեստի պատմություն
Հասարակագիտ. Հասարակագիտություն
Հլգ Հայոց լեզու և գրականություն
ՀՊ Հայոց պատմություն
Մ Մաթեմատիկա
ՄՊ Մշակույթի պատմություն
ՄՀ Մասնագիտական հարցազրույց
Մասն Մասնագիտություն
ՄԳԴ Մասնագիտական գործիք և դիրիժորություն
ՆԵՍԿ Նվագարաններով երաժշտական ստեղծագործության կատարում
Նկ Նկարչություն
Ռլգ Ռուսաց լեզու և գրականություն
Ռլ Ռուսաց լեզու
Ռեժ Ռեժիսուրա
ՍԵՏ Սոլֆեջիո և երաժշտությանտեսություն
ՍՄԳԿ Սոցիալ-մշակութային գործունեության կազմակերպում
ՍՇ Ստեղծագործական շարադրություն
ՍԱ Ստեղծագործական աշխատանք
Սմ Ստեղծագործական մրցույթ
Ք Քիմիա
Օտլ Օտար լեզու (ռուսերեն, անգլերեն, գերմա­ներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն)
ՕՊՀ Օպերատորության հիմունքներ
Ֆ Ֆիզիկա
Ֆրլ Ֆրանսերեն լեզու

աստղանիշով (*) մրցութային առարկաները – մասնագիտությունների և ընդունելության քնությունների ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության մրցութայինքննության հավասար միավորների դեպքում առավելությունը կտրվի աստղանիշով (*) մեկ առարկայի դեպքում ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին, իսկ աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ առարկաների գնահատականների առավել բարձր միջին թվաբանական միավոր ունեցող դիմորդներին.

Նյութի աղբյուրը՝ Իրավաբան.net