Կոտորուած՝ բայց ոչ կտրուած,

կոտորուած՝ երբէք չյանձնուած,
կը քալենք դուրս ժխորներէն,
ու հիմա տե՛ս,
կը վազենք արդէն
կը վազենք հոսանքն ի վեր
ու հոսանքին դէմ,
կը վազենք հոն,
դէպի ժամադրավայրը իմ և քու`
ժամադրավայրը բոլորիս: